توضیح اجمالی قسمت های مختلف فایل های مناسبتی

هر فایل، شامل جدولی است که پنج ستون دارد.


نکاتی در مورد فایل های طرح مناسبتی

در این قسمت نکاتی پیرامون نحوه استفاده از فایل های مناسبتی ارائه می شود.