برخی مشکلات کار با کودکان

کارکردن و ارتباط داشتن با کودکان و نوجوانان مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:‌


چک لیست پیش از برنامه

قبل از اجرای برنامه لازم است تا موارد ذیل بررسی و اجرا شود:


چک لیست روز برنامه

در روز برنامه موارد ذیل باید مورد توجّه قرار بگیرند:


نکاتی پیرامون پذیرایی

مواقع ذیل برای پذیرایی مناسب می باشند:


نکاتی پیرامون جایزه

موارد ذیل در مورد جایزه بایستی رعایت شوند: