سطوح تعریف شده

با در نظر داشتن این واقعیت که همه کودکان در یک سطح و مثل هم نیستند، سطوح استانداردی تعریف شده اند که در تمام طرح مورد استفاده قرار می گیرند.


مناسبت های انتخاب شده

هر کدام از مناسبت های دینی دارای پیام ارزنده ای است که توجّه خاصی را به خود می طلبد.


نکات لحاظ شده در تدوین طرح

در این قسمت با نکاتی که در طراحی طرح مناسبتی مدّنظر گرفته شده است آشنا می شویم.